Quần Cam

#distributed-system

Lamport timestamp

Bài viết là một phần trong paper Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System của Leslie Lamport.

Trứng lòng đào và các vấn đề đồng hồ trong lập trình

Vì sao đồng hồ lại không đáng tin cậy? Dùng đồng hồ trong máy tính như thế nào thì hợp lý?