Quần Cam

#lifestyle

Chuyện uống trà

Có lẽ bạn chưa biết: Uống trà thay cho cà phê đã trở thành một thói quen hằng ngày của tui trong suốt một năm qua.

My daily routine and why I love it

I’ve been shaping myself to this routine and am loving it, so would like to share it around.