Quần Cam

#erlang

Nhật ký hốt sh*t—Chuyện về cái service A

Bài viết mà thằng chả chém gió về cách chả monitoring và debug một sự cố gặp phải khi vận hành hệ thống Elixir

ExUnit capture log và Erlang IO system

Bài viết giải thích cách IO system trong Erlang vận hành và một số ứng dụng của nó.

IO data và Vectored IO

Bài viết giới thiệu về IO data, Vectored I/O và tối ưu hóa hệ thống dùng Elixir bằng cách tận dụng Vectored I/O.

Poolboy và kĩ thuật pooling trong Erlang/Elixir